Regulamin PRZYMIARKI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DLA STRONY
www.promariage.pl

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1279, z późn. zm.) MoArt Magdalena Oszczepalskaz siedzibą w Kielcachprowadząca Salon Sukien Ślubnych Promariage przy ul. Sandomierskiej 133 w Kielcach, ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

I.Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

 

Użytym w treści regulaminu terminom, nadaje się następujące znaczenie:

Usługodawca – MoArt Magdalena Oszczepalska z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 133, kod pocztowy 25-324, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON:260360240, NIP: 9591032107.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony,

Ustawa- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)
System teleinformatyczny- zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.),

Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 

II.Postanowienia ogólne:

 

 1. Regulamin ma zastosowanie do Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 2. Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług, a w szczególności:
 • Rodzaj i zakres świadczonych Usług,
 • Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług,
 • Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług,
 • Postępowanie reklamacyjne.
 1. Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przezUsługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania ze Strony. W przeciwnym wypadku Usługobiorca powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony.


III.Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
umawianie i rezerwacja wizyty w salonie Promariagepoprzez formularz kontaktowy,
2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

IV. Wymaganie techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez stronę promariage.pl

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML
 1. Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Usługodawcy. 

 

V.Rezerwacja wizyty i płatności

 

 1. Aby skorzystać z usługi przymierzania sukien ślubnych w Salonie Sukien Ślubnych Promariage należy wcześniej zarezerwować wizytę:
 • - najlepiej telefonicznej pod nr tel. 732 839 881
 • - lub poprzez formularz na stronie internetowej promariage.pl(oddzwaniamy wtedy z propozycją terminu)
 1. Przymiarki od poniedziałku do piątku są bezpłatne.
 2. Przymiarki w soboty są płatne a opłata rezerwacyjna wynosi 100 zł.
 3. Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na stronie internetowej salonupromariage.pl za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay, po wcześniejszym wybraniu w kalendarzu terminuwizyty.
 4. Przymiarki sukien ślubnych od poniedziałku do piątku odbywają się wgodz. 10-18, w soboty w godz. 10-14 (od 1 października do 30 marcaw soboty w godz. 10-16).
 5. Wizyty w soboty umawiane są wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej.
 6. W przypadku zakupu sukni w salonie Promariage - w terminie miesiąc od dnia wizyty,  koszt opłaty rezerwacyjnej zostanie odliczony od ceny sukni.
 7. MoArt Magdalena Oszczepalskanie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku naruszenia Warunków korzystania przez Użytkownika lub przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.
 8. W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących procesu płatności, Usługobiorca powinien skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą.

 

VI.Odwołanie wizyty

 

 1. W sytuacjach losowych umówioną i opłaconą sobotnią wizytę można odwołać telefonicznie w nieprzekraczalnym terminie trzy dni przed wizytą, tj. do środy do godz. 18. Opłata rezerwacyjna zostanie wówczas zwrócona na konto Usługobiorcy.
 2. W przypadku nie pojawienia się na sobotniej wizycie oraz nie odwołania jej do poprzedzającej ten termin środy do godz. 18, opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.

 

VII.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony promariage.pl

 

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony jest ukończenie przez Usługobiorcę 18 lat.
 3. Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
 • informacje o oferowanych przez Usługodawcę produktach,
 • możliwość skierowania dowolnego zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem znajdujących się na Stronie formularza kontaktowego
 • możliwość umówienia się na wizytę oraz dokonania opłaty rezerwacyjnej
 1. W celu umówienia wizyty poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz daty ślubu.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z Usługobiorcą w tym przedmiocie.
 3. Skierowanie zapytania w tej formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych we wskazanym wyżej zakresie.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na pytanie Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą.
 7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 8. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

 

VIII. Prawa i obowiązki stron

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług dostępnych na Stronie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych i zmian na Stronie.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę przy użyciu Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 

IX. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub przerw w ciągłości świadczenia Usług oferowanych na Stronie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. awaria serwera).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności w związku z dostarczeniem przez Usługobiorcę treści bezprawnych, jak również danych niepełnych lub nieprawdziwych.

 

X. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego jest MoArt Magdalena Oszczepalska z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 133, kod pocztowy 25-324, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON:260360240, NIP: 9591032107.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu umówienia wizyty przy użyciu formularza kontaktowego znajdujących się na Stronie promariage.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku skierowania do Usługobiorcy zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy.
 4. Odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są dostawcy usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym MoArt Magdalena Oszcepalskapowierzył przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywanew przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Usługobiorcę udzielonej zgody.
 6. Usługobiorcy przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia każdej ze zgód (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia.
 7. Usługobiorcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Usługobiorca może realizować swoje prawa wskazane w ust. 7.powyżej, pisemnie pod adresem: MoArt Magdalena Oszczepalska, ul. Sandomierska 133, 25-324 Kielce lub mailowo salon@promariage.pl.

 

XI. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

 

 1. Chwilą zawarcia Umowy polegającej na świadczeniu przez Usługodawcę Usług znajdujących się na Stronie jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę ze Strony Usługodawcy, w tym poszczególnych Usług jakie są na niej oferowane.
 2. Umowa zostaje rozwiązana przez Usługobiorcę z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z poszczególnych Usług dostępnych na Stronie.
 3. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

 

XII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 5. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym powyżej, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana. 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 października 2023 roku.
 2. MoArt Magdalena Oszczepalska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa treść regulaminu zostanie opublikowana na stronach serwisu. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od udostępnienia zmienionego tekstu regulaminu na stronie. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.